Árs­reikn­ingur 2019

Rekstrarreikningur ársins 2019
Rekstrartekjur
Markaðsgjald796.000.000
Ríkisframlög (samningar við ráðuneyti)224.061.460
Önnur framlög (samningar við fyrirtæki)46.383.335
Endurgreiddur kostnaður og seld þjónusta248.611.835
1.315.056.630
Rekstrargjöld
Kynningar- og markaðsstarf(614.754.188)
Laun og launatengd gjöld(483.973.732)
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður(180.147.240)
Afskriftir fastafjármuna(1.106.837)
(1.279.981.997)
Rekstrarhagnaður 35.074.633
Fjármunatekjur5.855.995
Fjármagnsgjöld(1.852.069)
4.003.926
Hagnaður ársins39.078.559
Efnahagsreikningur 31. desember 2019
Eignir
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir691.772
Veltufjármunir
Markaðsgjald24.341.783
Viðskiptakröfur52.645.535
Aðrar skammtímakröfur31.764.025
Eignfært vegna verkefna61.925.243
Handbært fé177.910.228
348.586.814
Eignir349.278.586
Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé196.040.975
Eigið fé196.040.975
Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir45.289.077
Aðrar skammtímaskuldir107.948.534
Skuldir153.237.611
Eigið fé og skuldir349.278.586